VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Odborné předměty v nabídce oddělení hudební teorie jsou povinné, tzn. účastní se jich všichni posluchači konzervatoře a jsou vyučovány formou kolektivní výuky. Posluchači v nich získávají zejména historické a hudebně teoretické poznatky, které prezentují u maturitní zkoušky v předmětech dějiny hudby a hudební teorie.

V dalším navazujícím studiu pak posluchači konzervatoře zužitkovávají znalosti z předchozích ročníků a výuka probíhá většinou formou seminářů, diskuzí, samostatných studentských výstupů. Na jejím konci, v 6. ročníku, pak posluchači prokazují své znalosti u ústní absolventské zkoušky v předmětu komplexní analýza.

Skutečnost, že oddělení hudební teorie zajišťuje organizaci a vedení absolventských prací, se projevuje v 5. a 6. ročníku v předmětu historicko-estetický seminář, kde jsou posluchači konzervatoře systematicky vedeni a připravováni k psaní odborných článků, recenzí, prezentují výsledky svého bádání formou samostatných referátů, na jejichž základě jsou klasifikováni.

Hudebně - teoretické předměty

 • Všeobecná hudební nauka (1. ročník, 2 hodiny týdně)
 • Nauka o hudebních nástrojích (1. ročník, 1 hodina týdně)
 • Nauka o hudebních formách (2. ročník: 1 hodina týdně, 3. ročník: 2 hodiny týdně)
 • Nauka o harmonii (2. ročník: 2 hodiny týdně, 3. ročník: 2 hodiny týdně)
 • Nauka o kontrapunktu (2. – 3. ročník, 1 hodina týdně)
 • Analýza skladeb (4. ročník, 3 hodiny týdně)
 • Historicko-estetický seminář (6. ročník, 2 hodiny týdně)

Hudebně - historické předměty

 • Dějiny hudby (1. – 3. ročník: 2 hodiny týdně, 4. ročník: 3 hodiny týdně)
 • Současná hudba (5. ročník: 2 hodiny týdně)
 • Historicko-estetický seminář (5. ročník: 2 hodiny týdně)

Předměty hlavního oboru Skladba

 • Skladba (1. - 6. ročník: 2 hodiny týdně)
 • Hra partitur a klavírních výtahů (3. - 6. ročník: 1 hodina týdně)
 • Seminář skladby (5. ročník: 1 hodina týdně)
 • Instrumentace a aranžování skladeb (2. - 6. ročník: 1 hodina týdně)
 • Kompoziční metody 20. a 21. století (5. - 6. ročník: 1 hodina týdně)
 • Počítačová hudba (5. ročník: 1 hodina týdně)
 • Orchestrální literatura (6. ročník: 1 hodina týdně)
 • Řízení instrumentálních ansámblů a orchestrů (4. - 5. ročník: 1 hodina týdně)
 • Dirigování (4. - 5. ročník: 1 hodina týdně)
 • Doprovod a korepetice (5. - 6. ročník: 1 hodina týdně)

Požadavky k talentovým zkouškám - Skladba

Vyučovací předmět hudební teorie je jedním ze základních předmětů vzdělávacího kurikula odborného hudebního vzdělávání. Ve studijním zaměření Církevní konzervatoře Opava představuje rovnocenný protějšek komplexu praktických disciplín. S ohledem na funkci tohoto předmětu je koncipován jako soubor hudebně teoretických nauk, tedy tradičních disciplín hudební teorie. Tyto disciplíny tvoří: všeobecná hudební nauka, nauka o hudebních nástrojích, nauka o harmonii, nauka o kontrapunktu, nauka o hudebních formách a komplexní analýza.

Uspořádání předmětu hudební teorie důsledně respektuje zákonitosti slohového vývoje. Z tohoto důvodu je do počáteční fáze studia, tj. do 2. ročníku, zařazena nauka o kontrapunktu, a to konkrétně kapitola o vokálním (palestrinovském) kontrapunktu. Počáteční funkční vztažnosti ve vyspělé renesanční polyfonii pak vytvářejí přirozený předpoklad pro studium nauky o harmonii, která je rovněž zařazena do 2. ročníku. Zvládnutím hudebně teoretických naukových předmětů do konce 3. ročníku, včetně nauky o hudebních formách, jsou vytvořeny optimální podmínky pro předmět analýza skladeb, který je zařazen do 4. ročníku studia. Učivo paralelně doplňuje i výklad v předmětu dějiny hudby, jehož snahou je zachytit postupný vývoj všech hudebních slohů od středověku až do současnosti. Výklad dějin hudby je ve všech ročnících doplněn také poslechem a výkladem skladeb.

Z tohoto důvodu je značné množství učební látky probíráno v jednoduchých i vícenásobných paralelách. Celková studijní strategie směřuje jak k dílčím syntézám v závěru školního roku, tak k zásadní profilové syntéze ve 4. ročníku, realizované v disciplíně analýza skladeb a v 6. ročníku v disciplíně komplexní analýza. Pochopení a zvládnutí celého komplexu teorie a dějin hudby v základních atributech slohového vývoje i s širokou hudebně výkonovou praxí je cílem studia na opavské konzervatoři.

Dalším významným rysem vyššího celku hudební teorie je od svých počátků těsná spolupráce s praktickými hudebními disciplínami. Ostatně propojení hudební teorie s praktickou hrou na klávesový nástroj – varhany, dále pak s liturgikou a gregoriánským chorálem, je oním specifikem a důležitým rysem, kterým se odlišuje studium v Církevní konzervatoři Opava od tradičního konzervatorního typu kurikula. Tímto způsobem je mj. zajištěn i vyšší stupeň tematické a metodické provázanosti při zachování obsahového jádra každé z disciplín hudební teorie.

Posluchači procházejí v průběhu studia všemi disciplínami hudební teorie, navíc se učí prakticky spojovat akordy, modulovat, harmonizovat melodie a tvořivě pracovat v předmětu varhanní improvizace. Dále jsou teoreticky a prakticky obeznámeni s gregoriánským chorálem (viz Gregoriánská schola) a s katolickou liturgikou v předmětu liturgická praxe a hymnologie. V souvislosti s akcentací staré hudby ve výše uvedených předmětech si posluchači podvědomě vytvářejí vztah ke gregoriánskému chorálu i renesanční a barokní hudbě, což se pozitivně projevuje v předmětu dějiny hudby, ve kterém své hráčské a pěvecké zkušenosti a dovednosti z těchto slohových období doplňují o hudebně-historiografický rozměr. Z tohoto důvodu je integrita hudební teorie a praxe jedním z předpokladů komplexního vzdělání na opavské konzervatoři. Domníváme se, že tento model je zárukou úspěšného zvládnutí klíčových disciplín hudební teorie ve všech potřebných souvislostech.

Oddělení hudební teorie také zajišťuje organizaci a vedení absolventských prací. Garantuje nabídku témat absolventských prací za všechna hudební oddělení konzervatoře a jejich aktualizaci za každý uplynulý školní rok. K absolventské práci jsou studenti konzervatoře systematicky vedeni a připravováni formou psaní odborných textů, recenzí, absolvují exkurze v hudebních knihovnách a muzejích, prezentují výsledky svého bádání formou samostatných referátů, na jejichž základě jsou klasifikováni v předmětu historicko-estetický seminář v 5. a 6. ročníku.

Absolventi oboru Skladba v Církevní konzervatoři Opava se mohou uplatnit jako skladatelé, dirigenti, korepetitoři, chrámoví hudebníci, hudební redaktoři, hudební dramaturgové, hudební režiséři apod.

Absolventi Církevní konzervatoře Opava v oboru Skladba se dále mohou uplatnit:

 • jako učitelé příslušných předmětů, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích. Můžou se uplatnit také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání
 • jako umělečtí a pedagogičtí pracovníci pověření ve svých církvích výchovou a uměleckým vzděláváním mladých členů církevních hudebních i pěveckých souborů a mladých církevních hudebníků
 • jako metodici se zaměřením na kultivaci hudebního života církví
 • v hymnologickém bádání
 • v podnikatelských aktivitách kultury

Absolventi Církevní konzervatoře Opava jsou připraveni rovněž pro vysokoškolské studium.

Neoddělitelnou součást oddělení hudební teorie tvoří hudební sbírky konzervatoře, kterými jsou: hudební knihovna, fonotéka a notový archiv a které spravují členové oddělení hudební teorie a varhanního oddělení. Posluchači konzervatoře tak mají možnost dostat se bezplatně k velkému množství hudebnin, CD a DVD nosičů, literatuře o hudbě a všem dostupným českým hudebním periodikům. Podrobněji viz sekce Knihovny/ Hudební knihovna/ Fonotéka/ Notový archiv.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava