Oddělení dechových nástrojů

V září 2010 byl na Církevní konzervatoři Německého řádu otevřen nový studijní obor – hra na příčnou flétnu a samostatný obor – hra na zobcovou flétnu. Výuka obou oborů probíhá individuálně s dotací 2 – 3 hodiny týdně s jednou hodinou povinného klavíru od 1. ročníku.

Oba obory jsou šestileté, což znamená, že po čtvrtém ročníku studenti skládají maturitní zkoušku a v šestém ročníku studium završují absolutoriem. Jeho úspěšným složením získávají absolventský diplom a titul Dipl.spec.

Cílem výuky hry na zobcovou flétnu je dosažení výborné umělecko-interpretační úrovně, která umožní absolventovi plnění úkolů v umělecké nebo pedagogické praxi. Posluchač se naučí ovládat základní rodinu zobcových fléten (S-A-T-B) a je veden k sólové i souborové hře. Seznamuje se s historií a literaturou zvoleného nástroje. Velká pozornost je věnována také metodice výuky zobcové flétny (rozšířený nástroj na ZUŠ).

Součástí výuky hry na příčnou flétnu je i hra na flétnu zobcovou v 5. ročníku a hra na pikolu v 6. ročníku. Důležitou součástí výuky je studium orchestrálních partů, hra v orchestru, od 3. ročníku a komorní hra. Toto vše přirozeně připravuje studenty pro jejich budoucí možné povolání.

Nejčastější uplatnění nacházejí posluchači dechových nástrojů v komorních či symfonických orchestrech, případně jako sóloví hráči.

Vyučované obory

  • Hra na zobcovou flétnu
  • Hra na příčnou flétnu
  • Hra na hoboj
  • Hra na klarinet
  • Hra na fagot
  • Hra na žesťové nástroje