Všeobecně vzdělávací předměty

Zabezpečujeme výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů pro studenty konzervatoře. Cílem je na jedné straně poskytnout konzervatoristům odpovídající všeobecné vzdělání a rozhled mimo rámec odborného zaměření školy, tzn. v nehudební oblasti. Na straně druhé oddělení usiluje o průnik a provázanost znalostí a dovedností z oblasti všeobecné a odborné. Zde se nabízí především vytváření povědomí studentů o kulturních a dějinných souvislostech, a to nejen z oblasti umění. Důraz je kladen rovněž na mezipředmětové vztahy.

Obsahově je portfolio předmětů zabezpečované oddělením orientováno především humanitně. Stěžejní část portfolia spočívá v jazykové výuce, tj. výuka českého jazyka a literatury a jednoho cizího jazyka. Zde mají studenti možnost volby mezi jazykem anglickým a německým. Český jazyk a literatura společně s cizím jazykem jsou povinnými zkušebními předměty v rámci nové státní maturitní zkoušky. Na CKNŘ jsou rovněž vyučovány základy latinského jazyka, které vhodně doplňují odbornou výuku liturgie a gregoriánského chorálu. Studenti hlavního oboru sólový zpěv pak mají povinnost absolvovat kurz italského jazyka.

Dalšími všeobecně-vzdělávacími předměty vyučovanými na CKNŘ jsou dějepis, základy společenských věd a křesťanská nauka. Poslední jmenovaný předmět pak úzce souvisí s křesťanským profilem školy. Rozvoj tzv. počítačové gramotnosti je u studentů školy podporován výukou předmětu informační a komunikační technologie. Škola je vybavena specializovanou počítačovou učebnou a moderní audiovizuální technikou.

V rámci tělesného rozvoje je především pamatováno na pohybovou výchovu související s odborným profilem školy a odbourání tělesné zátěže studentů spojené s nácvikem hry na hudební nástroj. Pro výuku tělesné výchovy je na škole k dispozici baletní sál. Důraz je kladen na rehabilitační tělesná cvičení, relaxační techniky, lehkou atletiku, aerobik, cvičení na cvičebních strojích a výuku společenských tanců. V rámci přípravy absolventů na jejich možné budoucí uplatnění jako hudebních pedagogů je ve vyšších ročnících zařazena výuka psychologie a pedagogiky, která opět organicky doplňuje související výuku v rámci portfolia odborných hudebních předmětů.

Vyučované předměty

 • Český jazyk a literatura (1. – 4. ročník, 3 hodiny týdně)
 • Anglický jazyk (1. – 4. ročník, 3 hodiny týdně, 5. – 6. ročník, 2 hodiny týdně)
 • Německý jazyk (1. – 4. ročník, 3 hodiny týdně, 5. – 6. ročník, 2 hodiny týdně)
 • Latinský jazyk (1. – 2. ročník, 1 hodina týdně)
 • Italský jazyk (povinný pro posluchače hlavního oboru sólový zpěv, 1. – 4. ročník, 1 hodina týdně)
 • Informační a komunikační technologie (1. – 4. ročník, 1 hodina týdně)
 • Křesťanská nauka (1. – 4. ročník, 2 hodiny týdně)
 • Občanská nauka (2. – 3. ročník, 1 hodina týdně, 4. ročník, 2 hodiny týdně)
 • Psychologie (5. ročník, 1 hodina týdně)
 • Dějepis (1. ročník, 2 hodiny týdně, 2. ročník, 1 hodina týdně)
 • Tělesná výchova (1. ročník, 2 hodiny týdně, 2. – 4. ročník, 1 hodina týdně)