Historie konzervatoře

Původně Církevní střední varhanická škola v Opavě zahájila svou činnost 1. září 1999. Škola nabízela ke studiu obory hra na varhany, sbormistrovství, sólový zpěv a od roku 2001/2002 obor hra na klavír. Studium bylo čtyřleté, zakončené státní maturitní zkouškou a bylo plně hrazeno ze státního rozpočtu.

Z rozsáhlého přípravného výboru je třeba jmenovat jejího významného, dnes již zesnulého člena, Václava Dvořáka, z Výzkumného ústavu odborného školství v Praze (nyní Ústav národního vzdělávání), jenž ve spolupráci s přípravným výborem zpracoval podklady pro vzdělávací koncepci školy, učební osnovy pro veškeré odborné předměty včetně profilu absolventa pro jednotlivé studijní obory. Úplná dokumentace byla v listopadu 1997 předána ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Původní zřizovatel školy – ženská větev Německého řádu – Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské poskytly škole zázemí, nejprve budovu v centru Opavy na Rybím trhu, posléze budovu svého bývalého kláštera na Beethovenově ulici, taktéž v samotném středu Opavy. Od dubna 2018 je zřizovatelem Bailiva Čechy, Morava a Slezsko - familiáři Německého řádu.

Nejprve škola sídlila v provizorních prostorách budovy na Rybím trhu v centru v Opavy, 3. 9. 2001 byl zahájen nový školní rok 2001/2002 v nově rekonstruovaných prostorách bývalé klášterní budovy na Beethovenově ulici. K výuce byly připraveny kolektivní třídy, několik individuálních učeben, gymnastický sál, počítačová učebna a dále sborovna a sekretariát. Finanční prostředky na rekonstrukci budovy zajistil Německý řád. Zchátralá budova kláštera - konzervatoře byla zrekonstruována a vybavena nákladem 62.000.000 Kč.

Dne 1. 9. 2006 byla varhanická škola definitivně přetransformována v konzervatoř. Stala se vyšší odbornou školou, s ukončením absolutoriem, se zachováním všech oborů studia. Důvodem žádosti o změnu bylo prohloubení hudebně pedagogických a hudebně výkonových dovedností, ale především studium pedagogické způsobilosti.