Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2023/2024

Talentová zkouška 17. 1. -18. 1. 2023
Příjem přihlášek do 30. 11. 2022

Ředitelka Církevní konzervatoře Německého řádu vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obory a formy vzdělávání:

Obory:
82-45-P/01 Zpěv
82-44-P/01 Hudba, se zaměřením na:

  • Hra na varhany, klavír, cembalo
  • Trojobor církevní hudba, Řízení sboru
  • Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru
  • Hra na příčnou flétnu, barokní příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun

Studijní forma vzdělávání: denní a kombinovaná

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.

V přijímacím řízení ke vzdělávání v konzervatoři se hodnotí výsledky talentové zkoušky.


Termín talentové zkoušky:
82-45-P/01 Zpěv

1. TERMÍN: 17. ledna 2023 

2. TERMÍN: 18. ledna 2023

82-44-P/01 Hudba

1. TERMÍN: 17. ledna 2023

 2. TERMÍN: 18. ledna 2023

NA PŘIHLÁŠCE VYZNAČTE VYBRANÝ TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín talentové zkoušky: 26. ledna 2023.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

82-45-P/01 Zpěv, denní forma – 12 uchazečů

82-45-P/01 Zpěv, kombinovaná forma – 2 uchazeči

82-44-P/01 Hudba, denní forma – 10 uchazečů

82-44-P/01 Hudba, kombinovaná forma – 2 uchazeči

Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku denní i kombinované formy je maximálně do výše povolené kapacity školy.


Přihlášky lze posílat do 30. 11. 2022


V Opavě dne 21. října 2022                                  Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D., ředitelka školy  


Přijímací řízení ve středních školách se řídí č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů....více o PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám pro zájemce o studium, kteří již odevzdali Přihlášku. TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ: pátek 1. 12. 2023, pátek 8. 12. 2023, pátek 15. 12. 2023 a pátek 5. 1. 2024 Svou přihlášku do přípravných kurzů zašlete spolu s přihláškou ke studiu nebo pište e-mailem na steuerova@konzervator.cz