O nás

Jsme škola mladá, ale stojící na pevných základech.

CHARAKTERISTIKA KONZERVATOŘE

Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv a řízení sboru. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř unikátní zaměření s názvem Trojobor církevní hudba, což je rozšířená výuka odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.

Konzervatoř je ekumenicky otevřená. Přijímá studenty různých konfesí i bez vyznání. Ke své činnosti využívá škola zrekonstruované prostory historické budovy v centru Opavy včetně řádové kaple. 

Oddělení konzervatoře 

Umělecky se konzervatoř člení na 7 oddělení –  varhanní, klavírní, pěvecké, smyčcové, dechové, kytarové oddělení a oddělení řízení sboru a církevní hudby.

Vzdělávání ve hře na hudební nástroje a zpěv má těžiště v individuální formě výuky. Odbornou praxi, která rozvíjí zkušenosti žáka s hraním na veřejnosti, žáci konzervatoře plní prostřednictvím koncertních vystoupení, studentských mší, interpretačních seminářů, třídních přehrávek a různých veřejných vystoupení.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru vzdělání Hudba v Církevní konzervatoři Německého řádu je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy, a to zejména v těchto oblastech:

 • jako hudební instrumentalista (sólista, komorní hráč, člen orchestru, chrámový hudebník
 • jako sbormistr vokálních a vokálně instrumentálních souborů

 • jako dirigent komorních a symfonických orchestrů, vedoucí souboru
 • jako skladatel, hudební aranžér
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání
může se také uplatnit

 • jako korepetitor, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.

 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru)


Absolvent oboru vzdělání Zpěv se uplatní těchto oblastech:

 • jako pěvec (sólista opery, operety, komorní pěvec, člen sboru)
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání

může se také uplatnit 

 • jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.
 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (chrámový zpěvák, sbormistr, ředitel kůru)

Absolventi jsou připraveni dále pokračovat ve studiu na VŠ hudebního či pedagogického směru.

HISTORIE A SOUČASNOST KONZERVATOŘE

Původně Církevní střední varhanická škola v Opavě zahájila svou činnost 1. září 1999. Škola nabízela ke studiu obory hra na varhany, sbormistrovství, sólový zpěv a od roku 2001/2002 obor hra na klavír. Studium bylo čtyřleté, zakončené státní maturitní zkouškou a bylo plně hrazeno ze státního rozpočtu.

Nejprve škola sídlila v provizorních prostorách budovy na Rybím trhu v centru Opavy, 3. září 2001 byl zahájen nový školní rok 2001/2002 v nově rekonstruovaných prostorách bývalé klášterní budovy na Beethovenově ulici. Finanční prostředky na rekonstrukci budovy zajistil Německý řád.

Dne 1. září 2006 byla varhanická škola definitivně přetransformována v konzervatoř. Stala se vyšší odbornou školou, s ukončením absolutoriem, se zachováním všech oborů studia. Důvodem žádosti o změnu bylo prohloubení hudebně pedagogických a hudebně výkonových dovedností, ale především studium pedagogické způsobilosti.

Původní zřizovatel školy, ženská větev Německého řádu - Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské, poskytly škole zázemí, nejprve budovu v centru Opavy na Rybím trhu, posléze budovu svého bývalého kláštera na Beethovenově ulici, taktéž v samotném středu Opavy.

Od dubna 2018 je zřizovatelem Bailiva Čechy, Morava a Slezsko - familiáři Německého řádu.


2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025