Školní poradenské pracoviště

Problémy a nesnáze (vy)řešíme, ale snažíme se jim předcházet.

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) slouží k podpoře a realizaci výchovně vzdělávací koncepce CKNŘ. Strategickým cílem práce ŠPP je funkční odborná podpora studentů, jejich zákonných zástupců a pedagogů.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 • Poskytuje poradenství zaměřené na výchovné, kázeňské a osobní problémy.
 • Provádí krizovou intervenci a metodicky podporuje učitele.
 • Koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Šíří osvětu v oblasti duševního zdraví, duševní hygieny, zvládání stresu atd.
 • V případě potřeby spolupracuje s dalšími odborníky.
PhDr. Tereza Tabachová
PhDr. Tereza Tabachová
školní psycholožka, výchovná poradkyně


Konzultační hodiny školního psychologa

kabinet č. 254

středa 8:00 – 13:30 hod.
čtvrtek 8:00 – 13:30 hod.


Mimo konzultační hodiny k dispozici na tel. č. 737 458 629

VÝCHOVNÝ PORADCE

 • Poskytuje kariérové poradenství.
 • Nabízí poradenství pro studenty, rodiče a pedagogy v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb studentů.
 • Při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky provádí metodickou pomoc.
 • Zprostředkovává metody pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Poskytuje informace o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních.
PhDr. Tereza Tabachová
PhDr. Tereza Tabachová
školní psycholožka, výchovná poradkyně

Konzultační hodiny výchovného poradce

kabinet č. 254

středa 13:30 – 14:30 hod.

Mimo konzultační hodiny k dispozici na tel. č. 737 458 629


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

 • Ve spolupráci s ŠPP a vedením školy koordinuje aktivity zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů (prevence záškoláctví, závislosti, šikana).
 • V rámci preventivních opatření analyzuje situaci ve škole.
 • Nabízí pomoc při řešení krizových problémů.
 • Ve složitějších situacích odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.
 • Vypracovává a aktualizuje Minimální preventivní program školy.
Mgr. Milena Vašíčková
Mgr. Milena Vašíčková
pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 3. roč.

Konzultační hodiny

Školní metodik prevence – kabinet č. 242

Pondělí - pátek o přestávkách nebo kdykoliv po předchozí domluvě.


Poradenské služby jsou bezplatné, poskytují se na žádost žáků, případně jejich zákonných zástupců. V konkrétních případech, kdy se vyskytne vzdělávací nebo výchovný problém, doporučí škola obrátit se na Pedagogicko-psychologickou poradnu (dále PPP).

KONTAKT PPP OPAVA

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, Rybí trh 177/8, Opava 746 01, tel.: 553 622 768

www.pppopava.cz

Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.