Oddělení odborných teoretických předmětů

"Věda je velitel a praxe vojáci."  

Hudební teorie a dějiny hudby jsou jedním ze základních předmětů vzdělávacího kurikula odborného hudebního vzdělávání. Ve studijním zaměření Církevní konzervatoře Německého řádu představují rovnocenný protějšek komplexu praktických disciplín a spadají do společného oddělení odborných předmětů. S ohledem na jejich funkci jsou koncipovány jako soubor hudebně teoretických nauk, tedy tradičních disciplín hudební teorie. Jejich snahou je zachytit postupný vývoj všech hudebních slohů od středověku až do současnosti (soudobá hudba se věnuje hudbě po roce 1945). Významnou součást historického kontextu představují rovněž dějiny umění, které žákům poskytnou všeobecnější kulturní přehled. Výklad dějin hudby i umění je ve všech ročnících doplněn také o praktické ukázky, poslech a výklad skladeb. Krom těchto předmětů žáci získávají ještě teoreticko-praktické dovednosti v rámci předmětu intonace, rytmus a sluchová analýza (1. a 2. ročník), ve 3. ročníku v předmětu informační a komunikační technologie zaměřené na práci s hudebním SW a v pomaturitním předmětu hudební management (5. ročník).

Rozvržení předmětů hudební teorie respektuje náročnost studia. Z tohoto důvodu je v 1. ročníku zařazen předmět všeobecná hudební nauka a nauka o hudebních nástrojích, od 2. ročníku pak probíhá výuka harmonie a od 3. ročníku nauka o kontrapunktu, především pak vokální (palestrinovský) kontrapunkt. Zvládnutím hudebně teoretických naukových předmětů do konce 4. ročníku, včetně nauky o hudebních formách, jsou vytvořeny optimální podmínky pro úspěšné zvládnutí maturity ze 2 odborných předmětů (dějiny hudby a hudební teorie – složené z dílčích otázek z harmonie, kontrapunktu a hudebních forem). V navazujícím pomaturitním studiu je pak na tyto znalosti navázáno v předmětech moderní harmonie, která se zabývá studiem novějších, složitějších harmonických jevů a harmonickou analýzou (5. ročník), a dále v souhrnném předmětu analýza skladeb, který je zařazen do 5. a 6. ročníku studia.

Odborné předměty v nabídce oddělení hudební teorie jsou povinné, tzn. účastní se jich všichni posluchači konzervatoře a jsou vyučovány formou kolektivní výuky. Z tohoto důvodu je značné množství učební látky probíráno v jednoduchých i vícenásobných paralelách. Celková studijní strategie tak směřuje jak k dílčím syntézám v závěru školního roku, tak k zásadní profilové syntéze prostřednictvím maturitní zkoušky z výše zmíněných odborných předmětů, a nakonec k závěrečné zkoušce z TZOP (teoretický základ odborných předmětů) u absolutoria, kde jsou syntetizovány znalosti z oblasti hudební teorie, dějin hudby, soudobé hudby, moderní harmonie, dějin umění a dějin a literatury příslušného hlavního oboru a rovněž metodiky hlavního oboru.

Propojení s liturgikou

Dalším významným rysem oddělení odborných předmětů je od svých počátků těsná spolupráce s praktickými hudebními disciplínami. Ostatně propojení hudební teorie s praktickou hrou na nástroj, zpěvem, dále pak s katolickou liturgikou (liturgická praxe a hymnologie) a gregoriánským chorálem, je oním specifikem a důležitým rysem, kterým se odlišuje studium v Církevní konzervatoři Německého řádu od tradičního konzervatorního typu kurikula. Významnou součástí vzdělávacího programu Církevní konzervatoře Německého řádu je liturgická praxe. Ta probíhá ve dvou podobách: jako kolektivní výuka v předmětech liturgická hudba a  praktikum liturgické hudby, ve kterých se studenti seznamují teoreticky i prakticky se všemi problémy hudebního působení při katolické liturgii a jako pasivní nebo aktivní účast při studentské bohoslužbě. Bohoslužba se koná jedenkrát týdně, účast je povinná pro studenty všech ročníků. Od 3. ročníku se studenti účastní aktivně jako varhaníci, zpěváci a sbormistři.

V souvislosti s akcentací staré hudby ve výše uvedených předmětech si posluchači podvědomě vytvářejí vztah ke gregoriánskému chorálu i renesanční a barokní hudbě, což se pozitivně projevuje v předmětu dějiny hudby, ve kterém své hráčské a pěvecké zkušenosti a dovednosti z těchto slohových období doplňují o hudebně-historiografický rozměr. Z tohoto důvodu je integrita hudební teorie a praxe jedním z předpokladů komplexního vzdělání na opavské konzervatoři.

Absolventská práce

Oddělení odborných předmětů také zajišťuje organizaci a vedení absolventských prací, v rámci umělecké rady školy navrhuje ke schválení vybraná témata a vybírá vedoucí i oponenty každé práce. K absolventské práci jsou studenti konzervatoře systematicky vedeni a připravováni formou psaní odborných textů v předmětu seminář absolventské práce.

Neoddělitelnou součást oddělení odborných předmětů tvoří hudební sbírky konzervatoře, kterými jsou: hudební knihovna, fonotéka a notový archiv. Posluchači konzervatoře tak mají možnost dostat se bezplatně k velkému množství hudebnin, CD a DVD nosičů, literatuře o hudbě a všem dostupným českým hudebním periodikům. Více... Knihovny konzervatoře

PEDAGOGOVÉ odborných teoretických předmětů

Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D.
pedagog, koordinátor ICT
MgA. Zdeněk Kapl
MgA. Zdeněk Kapl
zástupce ředitelky školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, vedoucí oddělení populárního zpěvu
BcA. Lukáš Kubenka
BcA. Lukáš Kubenka
pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby
Mgr. art. Vendula Vaníčková, Ph.D.
Mgr. art. Vendula Vaníčková, Ph.D.
vedoucí oddělení klasického zpěvu, pedagog, ročníkový učitel 4. roč.
MgA. Lucie Korbelová
MgA. Lucie Korbelová
pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 1. roč.
Mgr. Zdeňka Myšková
Mgr. Zdeňka Myšková
zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP
MgA. Jiří Šikula
MgA. Jiří Šikula
pedagog