Všeobecně vzdělávací předměty

"Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. " Nelson Mandela

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů zahrnuje následující předměty

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyky - anglický, německý, italský, latinský
  • dějepis
  • základy společenských věd
  • křesťanská nauka
  • informační a komunikační technologie
  • tělesná a pohybová výchova
  • psychologie
  • pedagogika
  • obecná didaktika

Zabezpečujeme výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů pro studenty konzervatoře. Cílem je na jedné straně poskytnout konzervatoristům odpovídající všeobecné vzdělání a rozhled mimo rámec odborného zaměření školy, tzn. v nehudební oblasti. Na straně druhé oddělení usiluje o průnik a provázanost znalostí a dovedností z oblasti všeobecné a odborné. Zde se nabízí především vytváření povědomí studentů o kulturních a dějinných souvislostech, a to nejen z oblasti umění. Důraz je kladen rovněž na mezipředmětové vztahy.

Obsahově je portfolio předmětů zabezpečované oddělením orientováno především humanitně. Stěžejní část portfolia spočívá v jazykové výuce, tj. výuka českého jazyka, dále pak literatury a dvou cizích jazyků, kterými jsou angličtina a němčina. Český jazyk a literatura společně s jedním cizím jazykem (podle preference studenta angličtina nebo němčina) jsou povinnými zkušebními předměty v rámci společné i profilové maturitní zkoušky. Na CKNŘ je rovněž vyučován v 1. ročníku latinský jazyk, který vhodně doplňují odbornou výuku liturgie a gregoriánského chorálu. Studenti hlavního oboru sólový zpěv pak mají povinnost absolvovat předmět italský jazyk.

Dalšími všeobecně vzdělávacími předměty vyučovanými na CKNŘ jsou dějepis, základy společenských věd a křesťanská nauka. Poslední jmenovaný předmět pak úzce souvisí s křesťanským profilem školy. 

Rozvoj tzv. počítačové gramotnosti je u studentů školy podporován výukou předmětu informační a komunikační technologie. Škola je vybavena specializovanou počítačovou učebnou a moderní audiovizuální technikou.

V rámci tělesného rozvoje je především pamatováno na pohybovou výchovu související s odborným profilem školy a odbourání tělesné zátěže studentů spojené s nácvikem hry na hudební nástroj. Pro výuku tělesné výchovy je na škole k dispozici baletní sál. Důraz je kladen na rehabilitační tělesná cvičení, relaxační techniky, lehkou atletiku, aerobik, cvičení na cvičebních strojích a výuku společenských tanců. 

V rámci přípravy absolventů na jejich možné budoucí uplatnění jako hudebních pedagogů je ve vyšších ročnících zařazena výuka psychologie, pedagogiky a didaktiky, která opět organicky doplňuje související výuku v rámci portfolia odborných hudebních předmětů.

PEDAGOGOVÉ všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Milena Vašíčková
Mgr. Milena Vašíčková
pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 2. roč.

Bc. Eva Bohuslavová
Bc. Eva Bohuslavová
pedagog, ročníkový učitel 3. roč.
Mgr. Petra Kostruhová
Mgr. Petra Kostruhová
pedagog, ročníkový učitel 6. roč.
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
ředitelka školy, pedagog
Mgr. Václav Dostál
Mgr. Václav Dostál
pedagog
P. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek, Th.Lic.
P. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek, Th.Lic.
spirituál školy, pedagog
Mgr. Martin Thorovský
Mgr. Martin Thorovský
pedagog
Mgr. Veronika Thorovská
Mgr. Veronika Thorovská
pedagog