Přijímací řízení

Podrobně o průběhu přijímacího řízení, obsahu talentové zkoušky, kritériích hodnocení...

VYHLÁŠENÍ ...

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Talentová zkouška se uskuteční 18. 1. - 19. 1. 2022. Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2021.


PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení ve středních školách se řídí § 59 - 64 školského zákona.

Termín 1. kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy do 31. října příslušného školního roku.

1. Podání PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

 • přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli konzervatoře, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR - tiskopis SEVT. Barevný formulář není nutný. Termínem podání přihlášky u prvního kola talentových zkoušek je 30. 11. daného roku. V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání.
  Ředitel školy je oprávněn k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další termíny talentových zkoušek. 
  FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY vč. vzoru vyplnění - níže
 • přihláška musí obsahovat veškeré povinné údaje (vč. telefonního čísla, e-mailu...) a musí být ověřena základní školou. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení. U starších uchazečů požadujeme doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • uchazeč musí splňovat požadovaná kritéria
  Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili minimálně povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili nejméně základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jejich zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím. 

2. POZVÁNKA K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

 • Uchazeči obdrží nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů. 
 • Pozvánku k talentové zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání talentové zkoušky.

3. TALENTOVÁ ZKOUŠKA

 • Uchazeči o zaměření sólový zpěv, řízení sboru a trojobor církevní hudba předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.
 • Uchazeči si mohou ke zkoušce přizvat vlastního korepetitora, nebo požádat o korepetitora školy. V takovém případě je nutné zaslat notový materiál pro doprovod nejpozději 7 dní před konáním talentové zkoušky.
 • Uchazečům je v den konání talentové zkoušky umožněno rozehrání, rozezpívání v cvičných třídách.

4. VÝSLEDEK TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 • Výsledek talentové zkoušky bude do 2 pracovních dnů zveřejněn na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí.

5. ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek - vzor
Zápisový lístek - vzor
vzor formuláře
 • úmysl uchazeče vzdělávat se v CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, odevzdáním tzv. zápisového lístku. 
 • Zápisový lístek se odevzdává ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání (nepředkládají jej tedy uchazeči kombinované formy vzdělávání). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané středí škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek vydá žákům základní školy tato škola. Ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

6. ODVOLÁNÍ 
 • Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy.
TALENTOVÉ ZKOUŠKY - podmínky a kritéria hodnocení

Uchazečům doporučujeme předchozí kontakt s pedagogem hlavního oboru. Přípravné kurzy k talentovým zkouškám.


Talentová zkouška se skládá z následujících tří částí 

1. PRAKTICKÁ TALENTOVÁ ZKOUŠKA dle studijního zaměření 

max. počet 50 bodů, min. počet 30 bodů

ZPĚV  82-45-P/01

SÓLOVÝ ZPĚV

Zkouška pěveckých a rétorických dispozic

 •  2 lidové písně v úpravě pro zpěv a klavír (z Čech a z Moravy)
 •  1 umělá píseň s doprovodem
 •  1 krátká báseň nebo krátký úryvek prózy

Podmínkou je zpěv i mluvené slovo zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku odborného foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

HUDBA 82-44-P/01

trojobor církení hudba

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • 2 stupnice a akordy v dur i moll (velký rozklad) dle vlastního výběru
 • 1 etuda (úroveň C. Czerny op. 299)
 • jedna 2-hlasá invence J. S. Bacha
 • jedna věta klasické sonáty nebo přednesová skladba 19. - 21. století

Hra z paměti není podmínkou. 

Pokud uchazeč již studoval varhany, je možno místo 2-hlasé invence zahrát varhaní skladbu J. S. Bacha, dále je možno zkoušku doplnit hrou doprovodu písně z kancionálu.


Zkouška pěveckých dispozic

 • 1 lidová píseň v úpravě pro zpěv a klavír
 • 1 umělá píseň s doprovodem

Zkoušku pěveckých dispozic je možno doplnit zpěvem responsoriálního žalmu (např. J. Olejník, B. Korejs apod.).

Podmínkou je zpěv zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

řízení sboru

Zkouška dirigentských dovedností

 •  předvedení základních dirigentských gest (2, 3 a 4-dobé taktovací schéma)
 •  dirigování 2 charakterově různých lidových písní

Základní taktovací schémata jsou popsána např. v ABC hudební nauky L. Zenkla.


Součástí talentové zkoušky je i zkouška ze hry na klavír – uchazeči si připraví následující:

 •  jednodušší barokní skladba
 •  menší přednesová skladba 19. - 21. století

Hra zpaměti není podmínkou. 

Uchazeč předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

Klávesové nástroje

HRA NA KLAVÍR

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • stupnice a akordy v dur i moll kombinovaně (velký rozklad)
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (minimální úroveň C. Czerny op. 299, op. 740, J. B. Cramer)
 • dvě barokní skladby - z nichž aspoň jedna musí být 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • rychlá věta z klasické sonáty
 • dvě přednesové skladby 19. - 21. století rozdílných slohových období

Hra zpaměti (kromě etud) je podmínkou. 

hra na varhany

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • stupnice a akordy v dur i moll (velký rozklad)
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (úroveň C. Czerny op. 299, J. B. Cramer)
 • jedna 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • jedna věta klasické sonáty (rychlá)
 • přednesová skladba 19. - 21. století
 • místo klavírní skladby J. S. Bacha a přednesu 19. - 21. století lze zahrát varhanní skladbu J. S. Bacha a varhanní dílo 19. - 21. století

U klasické sonáty a přednesové skladby je vyžadována hra zpaměti, u ostatních skladeb není podmínkou. 

Pokud uchazeč již dříve studoval hru na varhany, je možno zkoušku z klavíru doplnit i vybranými skladbami na varhany. Znalost hry na varhany však není podmínkou. 

hra na cembalo
Znalost hry na cembalo není podmínkou, uchazeč bude konat zkoušku ze hry na klavír.

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (úroveň C. Czerny op. 299, J. B. Cramer);
 • dvě barokní skladby - z nichž aspoň jedna musí být 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • rychlá věta z klasické sonáty
 • přednesová skladba 19. - 21. století

U klasické sonáty a přednesové skladby je vyžadována hra zpaměti, u ostatních skladeb není podmínkou. 

Pokud uchazeč již dříve studoval hru na cembalo, může konat zkoušku přímo ze hry na cembalo. 

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na cembalo

 • 4 skladby pro cembalo různého období (např. J. S. Bach, J. Ph. Rameau, D. Scarlatti, J. Haydn)

Strunné nástroje

hra na housle

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na housle

 • 1 durová a 1 mollová stupnice v rozsahu 3 oktáv a akordy (všechny obraty)
 • 1 dvojhmatová stupnice (tercie, sexty, oktávy) v rozsahu 2 oktáv
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (L. F. Mazas op. 36 1. díl, R. Kreutzer – 42 etud)
 • přednes: první nebo třetí věta z koncertu typu: J. B. Viotti, P. Rode, Ch. de Beriot, J. B. Accolay, R. Kreutzer, L. Spohr nebo skladba technicky i výrazově přiměřená úrovni vyspělého absolventa ZUŠ

Hra zpaměti není podmínkou. 
Hra na violu

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na violu

 • jednoduché stupnice a rozložené akordy dur i moll v rozsahu dvou oktáv (všechny)
 • 3 etudy různého technického charakteru (melodická, rytmická, na prstovou zběhlost apod.) - např.: Kayser: op. 43 nebo op. 20 (transkripce), Mazas: op. 36, I. díl (transkripce), Moravec: Vybrané etudy
 • přednesová skladba podle vlastního výběru
 • dále se požaduje hra z listu jednoduché melodie s výrazným dynamickým provedením a hra libovolné lidové písně v různých tóninách (bez delší přípravy)

Uchazeči o hru na violu mohou vykonat zkoušku na housle (se splněním požadavků houslové hry). Hra zpaměti není podmínkou. 

hra na violoncello

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na violoncello

 • 1 stupnice jednohlasá durová a 1 stejnojmenná jednohlasá mollová dle vlastní volby, ke každé rozložený tónický kvintakord - vše v rozsahu 3 oktáv v legátu po 2 až 4 tónech (doporučený studijní materiál: P. Sádlo - Páv: Studium stupnic);
 • výběr 3-5 etud (dle délky a obtížnosti) s různou technickou problematikou (doporučený studijní materiál: K. P. Sádlo - Škola etud zejména 1. díl ev. z 2. dílu 1-2 etudy v palcových polohách);
 • první věta z koncertu (např. G. Goltermann: Koncert G dur), nebo ze sonáty či volba jiné přednesové skladby obdobné obsahové i technické závažnosti.

Dvojhmatové stupnice nejsou povinné, jejich studium ev. předvedení u přijímací zkoušky je ponecháno na vůli uchazeče. Hra zpaměti není podmínkou. 

hra na kontrabas

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na kontrabas

 • ovládání základních poloh (nejméně 2. poloha)
 • stupnice a rozložené akordy durové a mollové v rozsahu 1 oktávy
 • 2 etudy kontrastní technické problematiky
 • přednesová skladba s doprovodem klavíru

Hra zpaměti není podmínkou. 
hra na kytaru

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na kytaru

 • jednohlasé stupnice dur a moll do 7 # a 7 b v rozsahu dvou až tří oktáv (stupnice začínající na struně A do dvou oktáv, stupnice začínající na struně E do tří oktáv) dle libovolných typů v šestnáctinových hodnotách a rychlosti, kde čtvrťová je nejméně MM=90
 • stupnice intervalové C dur - a moll, G dur - e moll (tercie, sexty, oktávy, decimy)
 • obraty kvintakordů v trojhlase dur i moll - do 4 # a 3 b
 • kadence dur i moll (současně i rozloženě) - do 4 # a 3 b
 • 3 etudy různého zaměření odpovídající alespoň této úrovni
Carulli: díl C - Etüden in allen Lagen
Carcassi: op. 60/9,20,21,23, op. 26/4,5,6
Sor: op. 31/10,15,19,20,24, op. 35/16,20,24, op. 29, op. 60, op. 6
Giuliani: op. 111/5,6,7,9,10,11, op. 100/11,13,24, op. 48
Aguado, Coste, Tárrega, E. Pujol, Castelnuovo-Tedesco, Carlevaro, Rak, M. D. Pujol, Tröster, M. Zelenka
Brouwer: 6,7,9-14,17; Villa-Lobos: 1,6,8
Zelenka-Obrovská: Nové etudy 7-10

 • alespoň 3 přednesové skladby dle vlastního výběru z různých stylových období

Hra z listu ve snadných tóninách (jednohlasá melodie s basem, snadná polyfonie, arpeggia). Hra zpaměti není podmínkou.

Dechové nástroje

hra na příčnou flétnu

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na příčnou flétnu

 • 1 durová stupnice do 4 # a 4 b + akordy, dominantní septakord
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru
 • 2 libovolné přednesové skladby různých slohových období s doprovodem klavíru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na barokní příčnou flétnu
Zkouška nástrojové dovednosti – hra na barokní příčnou flétnu
 • 4 krátká preludia vlastního výběru z Metody M. Coretta (v alespoň třech různících se tóninách, Preludia ke stažení)
 • Skladba pro sólový nástroj např. autorů J. J. Quantze (Capriccia či Solfeggi), G. Ph. Telemanna (1 část z některé z 12 fantasií pro flétnu sólo), J. J. Hotteterra (některé z preludií z L´Art de Préluder) nebo F. Ruge (výběr z Capricci per Flauto Traverso, ke stažení)
 • 2 kontrastní části z francouzské barokní suity – např. autorů J. B. de Boismortiera, J. M. Hotteterra, M. Blaveta
 • 1 část ze sonáty v německém, italském či smíšeném stylu – např. autorů G. Ph. Telemanna nebo G. F. Händela

Přijímací zkoušku je možné vykonat také na moderní příčnou flétnu, případně v kombinaci s barokní příčnou flétnou. V tomto případě uchazeč zahraje také 1 durovou stupnici do 4 # a 4 b + akordy, dominantní septakord.

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na zobcovou flétnu

Základním požadavkem zkoušky je zvládnutí hry na sopránovou a altovou flétnu.

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na zobcovou flétnu

 • stupnice: dur a moll do 2 křížků a béček (altová flétna)
 • akordy: velký a malý rozklad tónického kvintakordu
 • 1 etuda dle vlastního výběru (např. A. Davis, F. Brüggen, H. M. Linde, H. U. Staeps)
 • hra na sopránovou zobcovou flétnu: téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky “Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň 3 variace nebo raně barokní sonáta či canzona s doprovodem
 • hra na altovou flétnu: 2 věty z barokní sonáty (pomalá a rychlá věta) - např. G. Ph. Telemann, G. F. Händel, F. Barsanti
 • skladba napsaná po roce 1960 (sólo nebo s doprovodem), např. A. Dorwarth, H. M. Linde, A. Davis

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na hoboj

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na hoboj

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru. Doporučené etudy autorů jako A. Kubát, V. Smetáček, G. Hinke
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na klarinet (saxofon)

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klarinet (hra na saxofon)

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru. Doporučené etudy autorů jako F. Demmitz, J. Kratochvíl, J. Zákostelecký (2.díl)
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na fagot

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na fagot

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru (doporučené etudy: autorů jako K. Pivoňka nebo J. Weisseborn)
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na žesťové nástroje

Zkouška nástrojové dovednosti – na daný nástroj

 • stupnice dur a moll do čtyř předznamenání s tónickými kvintakordy a jejich obraty v pomalém tempu zpaměti;
 • 3 nebo 4 krátké etudy kontrastního technického charakteru vybrané z vyjmenovaného instruktivního materiálu nebo jeho libovolných ekvivalentů;
 • libovolná přednesová skladba s klavírem.

Zkouška může být vykonána na libovolný dechový nástroj. Podmínkou je prokázání požadovaných hudebních dovedností. 

Hra zpaměti není podmínkou.

HRA NA LESNÍ ROH - doporučené etudy: 

Kaucký - Škola
Tvrdý-Kubát - Škola
Alphonse - 200 études nouvelles, vol. I, II
Schollar - Hornschule, Teil 1
Wipperich - Etüden

HRA NA TRUBKU - doporučené etudy:

Arban - Méthode
Kolář - Škola 2. a 3. díl
Bláha - Etudy
Brandt - 34 Studies
Kopprasch - Etüden
Laurent - Etudes faciles
Wurm - 40 Studies

HRA NA POZOUN - doporučené etudy:

zájemci o hru na pozoun a hru na tubu mohou složit zkoušku i hrou na přípravný nástroj, tj. např. na baskřídlovku

Lafosse - Méthode, vol. 1
Toulon - J´apprends le trombone
Ušák - Škola, 1. díl
Cornette - Elementaires
Senon - Essaies, Mélodiques
Vobaron - 10 études
Uber - 30 Etudes, Book 1

HRA NA TUBU - doporučené etudy:  

Hoza - Škola, 100 etud 

2. Zkouška celkové hudebnosti a kreativity 

intonace, rytmu, sluchové analýzy, zpěvu jednoduché lidové písně

Zkouška celkové hudebnosti a kreativity

v průběhu této zkoušky budou zjišťovány individuální hudební dispozice uchazeče v oblasti intonace, melodicko-harmonického a rytmického cítění, sluchové analýzy apod.

    • přenášení tónů z různých oktáv do vlastní hlasové polohy
 •  sluchové rozlišování durového nebo mollového tónorodu akordů, stupnic, případně jednoduchých hudebních úryvků
 •  sluchové rozpoznávání intervalů a schopnost čistě je zazpívat
 •  zkouška hudební paměti a rytmického cítění – opakování zadaného melodického nebo rytmického útvaru
 •  sluchové rozpoznávání dvoudobého a třídobého metra
 •  zpěv předem připravené libovolné lidové písně

max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů


3. Písemný test

Test ze základů teorie a dějin hudby

Test ze základů teorie a dějin hudby

 • znalost durových a mollových stupnic (včetně předznamenání)
 • znalost intervalů, základních druhů akordů a jejich obratů
 • základní znalost italského hudebního názvosloví
 • orientační znalost hudebních nástrojů symfonického orchestru
 • zběžná orientace v dějinách hudby (přehled o základních slohových obdobích a jejich nejvýznamnějších představitelích)

Požadovaná látka odpovídá rozsahu učiva hudební nauky na ZUŠ. 

max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů

Celkové pořadí bude určeno součtem bodů.Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.