Přijímací řízení

Obsah talentové zkoušky, kritéria hodnocení...

AKTUÁLNĚ ...

Rozhodnutí o výsledku 2. kola přijímacího řízení
Rozhodnutí o výsledku 2. kola přijímacího řízení

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

do 1. ročníku oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025. Zájemci pospěšte si... PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO 24. 5. 2024!


Výsledek 1. kola talentové zkoušky
Výsledek 1. kola talentové zkoušky

v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Od 1. 1. 2024 platí nová legislativa týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří. Veškeré potřebné informace získáte na webu MŠMT:

Všechny důležité termíny v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: ZDE

Informace na webu MŠMT: ZDE

Informace k přihláškám na střední školy: www.prihlaskynastredni.cz


obory
obory


SOUHRN LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Talentová zkouška

 • Nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky obdrží zákonný zástupce uvedený v přihlášce nebo zletilý uchazeč e-mailem pozvánku k vykonání talentové zkoušky s přesným datem, hodinou a místem zkoušky.
 • Ředitel školy zveřejní v době od 5. do 15. února 2024 pořadí uchazečů. Oznámení výsledků talentové zkoušky v únoru bude pouze prozatímní, nebude se jednat o rozhodnutí o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními středními školami až v polovině května. 
 • Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu. 
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. 

Přihláška a změna pořadí

Uchazeči, kteří podali přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023

 • budou moci podat přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Pro podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky platí termín 20. února 2024. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů změnit až do 15. března 2024.
 • pokud nepodají přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, mohou „prohodit“ seřazení oborů vzdělání s talentovou zkouškou pouze do 15. března 2024. Po tomto datu už nebude možné pořadí měnit!
 • Pokud neudělají nic, pak platí, že seřazení oborů vzdělání na papírové přihlášce do oboru s talentovou zkouškou vyjadřuje uchazečovu prioritu.
 • Pořadí škol na všech podaných přihláškách musí být stejné!TALENTOVÁ ZKOUŠKA - podmínky a kritéria hodnocení

OBSAH ZKOUŠKY

1. praktická talentová zkouška ze zvoleného studijního zaměření, jejíž nedílnou součástí je motivační pohovor

2. zkouška z celkové hudebnosti a kreativity

3. test ze základů teorie a dějin hudby


KRITÉRIA HODNOCENÍ

Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle výsledků dosažených při talentové zkoušce:

 • zvolený hlavní obor (Hudba, Zpěv) - max. počet 50 bodů, min. počet 30 bodů
 • zkouška z celkové hudebnosti a kreativity (intonace, rytmus, sluchová analýza) - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů
 • test ze základů teorie a dějin hudby - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů

Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je nutné dosažení minimálního počtu bodů v každé ze tří částí talentové zkoušky. Výsledné hodnocení bude určeno součtem bodů ze všech tří částí talentové zkoušky. Na základě výsledného hodnocení je sestaveno celkové pořadí uchazečů sestupně podle součtu dosažených bodů. 

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů:

1) lepší výkon ve zvoleném hlavním oboru  

2) lepší hodnocení ve zkoušce z celkové hudebnosti a kreativity

3) vyšší bodové hodnocení v testu ze základů teorie a dějin hudby

4) lepší výsledky předchozího vzdělávání

Uchazečům doporučujeme předchozí kontakt s pedagogem hlavního oboru. V případě zájmu o konzultace kontaktujte sekretariát školy tel.: 00420 731 625 797, info@konzervator.cz


TALENTOVÁ ZKOUŠKA se skládá z následujících tří částí 

1. PRAKTICKÁ TALENTOVÁ ZKOUŠKA dle studijního zaměření, jejíž nedílnou součástí je i motivační pohovor 

max. počet 50 bodů, min. počet 30 bodů

ZPĚV  82-45-P/01

Výkon uchazeče hodnotí nejméně tříčlenná zkušební komise určená ředitelkou školy. Zkušební komise posuzuje výkon uchazeče komplexně podle těchto hledisek: hlasový materiál a jeho velikost, funkční stav dechu a hlasu ve stávajícím rozsahu, artikulace a pěvecká inteligence, kultivovanost projevu a osobní vztah k hudbě, splnění požadovaných pohybových předpokladů, zdravotní způsobilost.

SÓLOVÝ ZPĚV - KLASICKÝ

Zkouška pěveckých a rétorických dispozic

 •  2 lidové písně v úpravě pro zpěv a klavír
 •  1 umělá píseň v úpravě pro zpěv a klavír 
 •  1 krátká báseň nebo krátký úryvek prózy

Podmínkou je zpěv i mluvené slovo zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku odborného foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

SÓLOVÝ ZPĚV - POPULÁRNÍ

1. Zkouška pěveckých a rétorických dispozic 

(Max. 30 bodů/min. 18 bodů)

 • 1 lidová píseň v českém jazyce (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem);
 • 1 populární píseň v českém jazyce (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem nebo s hudebním podkladem na mikrofon)
 • 1 muzikálová píseň – dle vlastního výběru (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem nebo s hudebním podkladem na mikrofon)
 • 1 krátká báseň nebo krátký úryvek prózy

Podmínkou je zpěv i mluvené slovo zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku odborného foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

2. Zkouška z pohybových předpokladů prověřuje:

(Max. 20 bodů/min. 12 bodů)
 • pohybové dovednosti v kontextu zadaného hudebního motivu;
 • schopnost reagovat na partnera v prostoru;
 • improvizace a představivost vyjádřenou pohybem v zadaných situacích i v práci s rekvizitou.

Pro tuto zkoušku je nutný cvičební úbor včetně obuvi.

(Pro splnění podmínek talentové zkoušky je nutné dosažení minimálního počtu bodů v každé z jednotlivých částí praktické zkoušky - a to min. 18 bodů pro zpěv a min. 12 bodů z pohybové části zkoušky.)  


HUDBA 82-44-P/01

Výkon uchazeče hodnotí nejméně tříčlenná zkušební komise určená ředitelkou školy. Zkušební komise posuzuje výkon uchazeče komplexně podle těchto hledisek: technická vyspělost, manuální zručnost a pohyblivost rukou, intonační a rytmické cítění, celková hudebnost projevu, fyziologické předpoklady pro studium hry na daný nástroj, možnosti pro další technický rozvoj uchazeče a hudební inteligence, osobní vztah k hudbě, zdravotní způsobilost.

Vyberte konkrétní zaměření oboru Hudba a rozbalte detail kliknutím na symbol  + vpravo

trojobor církení hudba

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • 2 stupnice a akordy v dur i moll (velký rozklad) dle vlastního výběru
 • 1 etuda (úroveň C. Czerny op. 299)
 • jedna 2-hlasá invence J. S. Bacha
 • jedna věta klasické sonáty nebo přednesová skladba 19. - 21. století

Hra zpaměti není podmínkou. 

Pokud uchazeč již studoval varhany, je možno místo 2-hlasé invence zahrát varhaní skladbu J. S. Bacha, dále je možno zkoušku doplnit hrou doprovodu písně z kancionálu.


Zkouška pěveckých dispozic

 • 1 lidová píseň v úpravě pro zpěv a klavír
 • 1 umělá píseň s doprovodem

Zkoušku pěveckých dispozic je možno doplnit zpěvem responsoriálního žalmu (např. J. Olejník, B. Korejs apod.).

Podmínkou je zpěv zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

řízení sboru

Zkouška dirigentských dovedností

 •  předvedení základních dirigentských gest (2, 3 a 4-dobé taktovací schéma)
 •  dirigování 2 charakterově různých lidových písní

Základní taktovací schémata jsou popsána např. v ABC hudební nauky L. Zenkla.


Součástí talentové zkoušky je i zkouška ze hry na klavír – uchazeči si připraví následující:

 •  jednodušší barokní skladba
 •  menší přednesová skladba 19. - 21. století

Hra zpaměti není podmínkou. 

Uchazeč předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

Klávesové nástroje

HRA NA KLAVÍR

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • stupnice a akordy v dur i moll kombinovaně (velký rozklad)
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (minimální úroveň C. Czerny op. 299, op. 740, J. B. Cramer)
 • dvě barokní skladby - z nichž aspoň jedna musí být 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • rychlá věta z klasické sonáty
 • dvě přednesové skladby 19. - 21. století rozdílných slohových období

Hra zpaměti (kromě etud) je podmínkou. 

hra na varhany

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • stupnice a akordy v dur i moll (velký rozklad)
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (úroveň C. Czerny op. 299, J. B. Cramer)
 • jedna 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • jedna věta klasické sonáty (rychlá)
 • přednesová skladba 19. - 21. století
 • místo klavírní skladby J. S. Bacha a přednesu 19. - 21. století lze zahrát varhanní skladbu J. S. Bacha a varhanní dílo 19. - 21. století

U klasické sonáty a přednesové skladby je vyžadována hra zpaměti, u ostatních skladeb není podmínkou. 

Pokud uchazeč již dříve studoval hru na varhany, je možno zkoušku z klavíru doplnit i vybranými skladbami na varhany. Znalost hry na varhany však není podmínkou. 

hra na cembalo
Znalost hry na cembalo není podmínkou, uchazeč bude konat zkoušku ze hry na klavír.

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (úroveň C. Czerny op. 299, J. B. Cramer);
 • dvě barokní skladby - z nichž aspoň jedna musí být 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • rychlá věta z klasické sonáty
 • přednesová skladba 19. - 21. století

U klasické sonáty a přednesové skladby je vyžadována hra zpaměti, u ostatních skladeb není podmínkou. 

Pokud uchazeč již dříve studoval hru na cembalo, může konat zkoušku přímo ze hry na cembalo. 

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na cembalo

 • 4 skladby pro cembalo různého období (např. J. S. Bach, J. Ph. Rameau, D. Scarlatti, J. Haydn)

Strunné nástroje

hra na housle

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na housle

 • 1 durová a 1 mollová stupnice v rozsahu 3 oktáv a akordy (všechny obraty)
 • 1 dvojhmatová stupnice (tercie, sexty, oktávy) v rozsahu 2 oktáv
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (L. F. Mazas op. 36 1. díl, R. Kreutzer – 42 etud)
 • přednes: první nebo třetí věta z koncertu typu: J. B. Viotti, P. Rode, Ch. de Beriot, J. B. Accolay, R. Kreutzer, L. Spohr nebo skladba technicky i výrazově přiměřená úrovni vyspělého absolventa ZUŠ

Hra zpaměti není podmínkou. 
Hra na violu

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na violu

 • jednoduché stupnice a rozložené akordy dur i moll v rozsahu dvou oktáv (všechny)
 • 3 etudy různého technického charakteru (melodická, rytmická, na prstovou zběhlost apod.) - např.: Kayser: op. 43 nebo op. 20 (transkripce), Mazas: op. 36, I. díl (transkripce), Moravec: Vybrané etudy
 • přednesová skladba podle vlastního výběru
 • dále se požaduje hra z listu jednoduché melodie s výrazným dynamickým provedením a hra libovolné lidové písně v různých tóninách (bez delší přípravy)

Uchazeči o hru na violu mohou vykonat zkoušku na housle (se splněním požadavků houslové hry). Hra zpaměti není podmínkou. 

hra na violoncello

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na violoncello

 • 1 stupnice jednohlasá durová a 1 stejnojmenná jednohlasá mollová dle vlastní volby, ke každé rozložený tónický kvintakord - vše v rozsahu 3 oktáv v legátu po 2 až 4 tónech (doporučený studijní materiál: P. Sádlo - Páv: Studium stupnic);
 • výběr 3-5 etud (dle délky a obtížnosti) s různou technickou problematikou (doporučený studijní materiál: K. P. Sádlo - Škola etud zejména 1. díl ev. z 2. dílu 1-2 etudy v palcových polohách);
 • první věta z koncertu (např. G. Goltermann: Koncert G dur), nebo ze sonáty či volba jiné přednesové skladby obdobné obsahové i technické závažnosti.

Dvojhmatové stupnice nejsou povinné, jejich studium ev. předvedení u přijímací zkoušky je ponecháno na vůli uchazeče. Hra zpaměti není podmínkou. 

hra na kontrabas

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na kontrabas

 • ovládání základních poloh (nejméně 2. poloha)
 • stupnice a rozložené akordy durové a mollové v rozsahu 1 oktávy
 • 2 etudy kontrastní technické problematiky
 • přednesová skladba s doprovodem klavíru

Hra zpaměti není podmínkou. 
hra na kytaru

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na kytaru

 • jednohlasé stupnice dur a moll do 7 # a 7 b v rozsahu dvou až tří oktáv (stupnice začínající na struně A do dvou oktáv, stupnice začínající na struně E do tří oktáv) dle libovolných typů v šestnáctinových hodnotách a rychlosti, kde čtvrťová je nejméně MM=90
 • stupnice intervalové C dur - a moll, G dur - e moll (tercie, sexty, oktávy, decimy)
 • obraty kvintakordů v trojhlase dur i moll - do 4 # a 3 b
 • kadence dur i moll (současně i rozloženě) - do 4 # a 3 b
 • 3 etudy různého zaměření odpovídající alespoň této úrovni
Carulli: díl C - Etüden in allen Lagen
Carcassi: op. 60/9,20,21,23, op. 26/4,5,6
Sor: op. 31/10,15,19,20,24, op. 35/16,20,24, op. 29, op. 60, op. 6
Giuliani: op. 111/5,6,7,9,10,11, op. 100/11,13,24, op. 48
Aguado, Coste, Tárrega, E. Pujol, Castelnuovo-Tedesco, Carlevaro, Rak, M. D. Pujol, Tröster, M. Zelenka
Brouwer: 6,7,9-14,17; Villa-Lobos: 1,6,8
Zelenka-Obrovská: Nové etudy 7-10

 • alespoň 3 přednesové skladby dle vlastního výběru z různých stylových období

Hra z listu ve snadných tóninách (jednohlasá melodie s basem, snadná polyfonie, arpeggia). Hra zpaměti není podmínkou.

Dechové nástroje

hra na příčnou flétnu

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na příčnou flétnu

 • 1 durová stupnice do 4 # a 4 b + akordy, dominantní septakord
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru
 • 2 libovolné přednesové skladby různých slohových období s doprovodem klavíru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na barokní příčnou flétnu
Zkouška nástrojové dovednosti – hra na barokní příčnou flétnu
 • 4 krátká preludia vlastního výběru z Metody M. Coretta (v alespoň třech různících se tóninách, Preludia ke stažení)
 • Skladba pro sólový nástroj např. autorů J. J. Quantze (Capriccia či Solfeggi), G. Ph. Telemanna (1 část z některé z 12 fantasií pro flétnu sólo), J. J. Hotteterra (některé z preludií z L´Art de Préluder) nebo F. Ruge (výběr z Capricci per Flauto Traverso, ke stažení)
 • 2 kontrastní části z francouzské barokní suity – např. autorů J. B. de Boismortiera, J. M. Hotteterra, M. Blaveta
 • 1 část ze sonáty v německém, italském či smíšeném stylu – např. autorů G. Ph. Telemanna nebo G. F. Händela

Přijímací zkoušku je možné vykonat také na moderní příčnou flétnu, případně v kombinaci s barokní příčnou flétnou. V tomto případě uchazeč zahraje také 1 durovou stupnici do 4 # a 4 b + akordy, dominantní septakord.

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na zobcovou flétnu

Základním požadavkem zkoušky je zvládnutí hry na sopránovou a altovou flétnu.

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na zobcovou flétnu

 • stupnice: dur a moll do 2 křížků a béček (altová flétna)
 • akordy: velký a malý rozklad tónického kvintakordu
 • 1 etuda dle vlastního výběru (např. A. Davis, F. Brüggen, H. M. Linde, H. U. Staeps)
 • hra na sopránovou zobcovou flétnu: téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky “Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň 3 variace nebo raně barokní sonáta či canzona s doprovodem
 • hra na altovou flétnu: 2 věty z barokní sonáty (pomalá a rychlá věta) - např. G. Ph. Telemann, G. F. Händel, F. Barsanti
 • skladba napsaná po roce 1960 (sólo nebo s doprovodem), např. A. Dorwarth, H. M. Linde, A. Davis

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na hoboj

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na hoboj

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru. Doporučené etudy autorů jako A. Kubát, V. Smetáček, G. Hinke
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na klarinet (saxofon)

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klarinet (hra na saxofon)

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru. Doporučené etudy autorů jako F. Demmitz, J. Kratochvíl, J. Zákostelecký (2.díl)
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na fagot

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na fagot

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru (doporučené etudy: autorů jako K. Pivoňka nebo J. Weisseborn)
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na žesťové nástroje

Zkouška nástrojové dovednosti – na daný nástroj

 • stupnice dur a moll do čtyř předznamenání s tónickými kvintakordy a jejich obraty v pomalém tempu zpaměti;
 • 3 nebo 4 krátké etudy kontrastního technického charakteru vybrané z vyjmenovaného instruktivního materiálu nebo jeho libovolných ekvivalentů;
 • libovolná přednesová skladba s klavírem.

Zkouška může být vykonána na libovolný dechový nástroj. Podmínkou je prokázání požadovaných hudebních dovedností. 

Hra zpaměti není podmínkou.

HRA NA LESNÍ ROH - doporučené etudy: 

Kaucký - Škola
Tvrdý-Kubát - Škola
Alphonse - 200 études nouvelles, vol. I, II
Schollar - Hornschule, Teil 1
Wipperich - Etüden

HRA NA TRUBKU - doporučené etudy:

Arban - Méthode
Kolář - Škola 2. a 3. díl
Bláha - Etudy
Brandt - 34 Studies
Kopprasch - Etüden
Laurent - Etudes faciles
Wurm - 40 Studies

HRA NA POZOUN - doporučené etudy:

zájemci o hru na pozoun a hru na tubu mohou složit zkoušku i hrou na přípravný nástroj, tj. např. na baskřídlovku

Lafosse - Méthode, vol. 1
Toulon - J´apprends le trombone
Ušák - Škola, 1. díl
Cornette - Elementaires
Senon - Essaies, Mélodiques
Vobaron - 10 études
Uber - 30 Etudes, Book 1

HRA NA TUBU - doporučené etudy:  

Hoza - Škola, 100 etud 


2. Zkouška celkové hudebnosti a kreativity 

intonace, rytmu, sluchové analýzy, zpěvu jednoduché lidové písně

max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů

Zkouška celkové hudebnosti a kreativity

v průběhu této zkoušky budou zjišťovány individuální hudební dispozice uchazeče v oblasti intonace, melodicko-harmonického a rytmického cítění, sluchové analýzy apod.

    • přenášení tónů z různých oktáv do vlastní hlasové polohy
 • sluchové rozlišování durového nebo mollového tónorodu akordů, stupnic, případně jednoduchých hudebních úryvků
 • sluchové rozpoznávání intervalů a schopnost čistě je zazpívat
 • zkouška hudební paměti a rytmického cítění – opakování zadaného melodického nebo rytmického útvaru
 • sluchové rozpoznávání dvoudobého a třídobého metra
 • zpěv předem připravené libovolné lidové písně


3. Písemný test

max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů

Test ze základů teorie a dějin hudby

Test ze základů teorie a dějin hudby

 • znalost durových a mollových stupnic (včetně předznamenání)
 • znalost intervalů, základních druhů akordů a jejich obratů
 • základní znalost italského hudebního názvosloví
 • orientační znalost hudebních nástrojů symfonického orchestru
 • zběžná orientace v dějinách hudby (přehled o základních slohových obdobích a jejich nejvýznamnějších představitelích)

Požadovaná látka odpovídá rozsahu učiva hudební nauky na ZUŠ. 


INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ ZE ZAHRANIČÍ

Uznávání zahraničního vzdělání se řídí §108 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 • U uchazeče, který své předchozí vzdělání získal v zahraniční škole (mimo Slovenskou republiku), musí být všechny doklady o předchozím vzdělávání opatřeny úředně ověřeným překladem a nostrifikací stupně dosaženého vzdělání
 • Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, musejí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU KONZERVATOŘE

Žádost o přijetí do vyššího ročníku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce konzervatoře, a to na tiskopisu konzervatoře (CKNŘ). Žádost je třeba vyplnit ve všech rubrikách, vč. ročníku, do kterého  se uchazeč hlásí. K žádosti je nutné doložit ověřené kopie o předchozím dosaženém vzdělání uchazeče (kopie vysvědčení, diplomu).

Uchazeči o zaměření sólový zpěv, řízení sboru a trojobor církevní hudba předloží doklad o výsledku foniatrického vyšetření (pokud bude stanovena zkouška - pak v termínu zkoušky a ne starší než 1 měsíc)

Bude-li ředitelkou školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovena jako podmínka přijetí vykonání zkoušky, určí ředitelka školy její obsah, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. 

V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.