Přijímací řízení

Podrobně o průběhu přijímacího řízení, obsahu talentové zkoušky, kritériích hodnocení...

AKTUÁLNĚ ...

3. kolo přijímacího řízení

1. 6. 2023 se uskutečnilo 3. kolo přijímacího řízení...

Výsledek Talentové zkoušky a Rozdílové zkoušky v rámci 3. kola přijímacího řízení
Výsledek Talentové zkoušky a Rozdílové zkoušky v rámci 3. kola přijímacího řízení

konané dne 1. června 2023 pro studium v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 a pro studium ve vyšších ročnících

Rozhodnutí o výsledku 3. kola přijímacího řízení
Rozhodnutí o výsledku 3. kola přijímacího řízení

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro studium v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 a do vyšších ročníků na základě rozdílové zkoušky


obory
obory

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení ve středních školách se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Ředitelka školy vyhlašuje v rámci 1. kola přijímacího řízení 2 termíny talentové zkoušky a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech a formách studia. 

1. Podání PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

 • přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli konzervatoře, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR - tiskopis SEVT. Barevný formulář není nutný. Termínem podání přihlášky u prvního kola talentových zkoušek je 30. 11. daného roku. V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání.
  Ředitel školy je oprávněn k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další termíny talentových zkoušek. 
  FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY vč. vzoru vyplnění - níže
 • přihláška musí obsahovat veškeré povinné údaje (vč. telefonního čísla, e-mailu...) a musí být ověřena základní školou. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení. U starších uchazečů požadujeme doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • uchazeč musí splňovat požadovaná kritéria
  Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili minimálně povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili nejméně základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jejich zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím. 

2. POZVÁNKA K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

 • Uchazeči obdrží nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů. 
 • Pozvánku k talentové zkoušce pro další a náhradní kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání talentové zkoušky.

3. TALENTOVÁ ZKOUŠKA

 • Uchazeči o zaměření sólový zpěv, řízení sboru a trojobor církevní hudba předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.
 • Uchazeči si mohou ke zkoušce přizvat vlastního korepetitora, nebo požádat o korepetitora školy. V takovém případě je nutné zaslat notový materiál pro doprovod nejpozději 7 dní před konáním talentové zkoušky.
 • Uchazečům je v den konání talentové zkoušky umožněno rozehrání, rozezpívání v cvičných třídách.
 • více o průběhu talentové zkoušky - viz níže...

4. VÝSLEDEK TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 • Výsledek talentové zkoušky bude do 2 pracovních dnů zveřejněn na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bude zveřejněno v termínu od 5. do 15. 2. daného roku (platí pro 1. termín přijímacího řízení).
  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si jej může vyžádat osobně.

5. ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Problematikou zápisového lístku se zabývá 
§ 60g zákona č. 561/2004 Sb.

Zápisový lístek - vzor
Zápisový lístek - vzor
vzor formuláře
 • úmysl uchazeče vzdělávat se v CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, odevzdáním tzv. zápisového lístku. 
 • Zápisový lístek se odevzdává ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání (nepředkládají jej tedy uchazeči kombinované formy vzdělávání). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek vydá žákům základní školy tato škola. Ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

6. ODVOLÁNÍ 
 • Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA - podmínky a kritéria hodnocení

OBSAH ZKOUŠKY

1. praktická talentová zkouška ze zvoleného studijního zaměření, jejíž nedílnou součástí je motivační pohovor

2. zkouška z celkové hudebnosti a kreativity

3. test ze základů teorie a dějin hudby


KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • zvolený hlavní obor (Hudba, Zpěv) - max. počet 50 bodů, min. počet 30 bodů
 • zkouška z celkové hudebnosti a kreativity (intonace, rytmus, sluchová analýza) - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů
 • test ze základů teorie a dějin hudby - max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů

Pro úspěšné vykonání talentové zkoušky je nutné dosažení minimálního počtu bodů v každé ze tří částí talentové zkoušky. Výsledné hodnocení bude určeno součtem bodů ze všech tří částí talentové zkoušky. Na základě výsledného hodnocení je sestaveno celkové pořadí uchazečů sestupně podle součtu dosažených bodů. 

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů:

1) lepší výkon ve zvoleném hlavním oboru  

2) lepší hodnocení ve zkoušce z celkové hudebnosti a kreativity

3) vyšší bodové hodnocení v testu ze základů teorie a dějin hudby

4) lepší výsledky předchozího vzdělávání

Uchazečům doporučujeme předchozí kontakt s pedagogem hlavního oboru. V případě zájmu o konzultace kontaktujte sekretariát školy tel.: 00420 731 625 797, info@konzervator.cz


TALENTOVÁ ZKOUŠKA se skládá z následujících tří částí 

1. PRAKTICKÁ TALENTOVÁ ZKOUŠKA dle studijního zaměření, jejíž nedílnou součástí je i motivační pohovor 

max. počet 50 bodů, min. počet 30 bodů

ZPĚV  82-45-P/01

Výkon uchazeče hodnotí nejméně tříčlenná zkušební komise určená ředitelkou školy. Zkušební komise posuzuje výkon uchazeče komplexně podle těchto hledisek: hlasový materiál a jeho velikost, funkční stav dechu a hlasu ve stávajícím rozsahu, artikulace a pěvecká inteligence, kultivovanost projevu a osobní vztah k hudbě, splnění požadovaných pohybových předpokladů, zdravotní způsobilost.

SÓLOVÝ ZPĚV - KLASICKÝ

Zkouška pěveckých a rétorických dispozic

 •  2 lidové písně v úpravě pro zpěv a klavír
 •  1 umělá píseň v úpravě pro zpěv a klavír 
 •  1 krátká báseň nebo krátký úryvek prózy

Podmínkou je zpěv i mluvené slovo zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku odborného foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

SÓLOVÝ ZPĚV - POPULÁRNÍ

1. Zkouška pěveckých a rétorických dispozic 

(Max. 30 bodů/min. 18 bodů)

 • 1 lidová píseň v českém jazyce (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem);
 • 1 populární píseň v českém jazyce (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem nebo s hudebním podkladem na mikrofon)
 • 1 muzikálová píseň – dle vlastního výběru (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem nebo s hudebním podkladem na mikrofon)
 • 1 krátká báseň nebo krátký úryvek prózy

Podmínkou je zpěv i mluvené slovo zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku odborného foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

2. Zkouška z pohybových předpokladů prověřuje:

(Max. 20 bodů/min. 12 bodů)
 • pohybové dovednosti v kontextu zadaného hudebního motivu;
 • schopnost reagovat na partnera v prostoru;
 • improvizace a představivost vyjádřenou pohybem v zadaných situacích i v práci s rekvizitou.

Pro tuto zkoušku je nutný cvičební úbor včetně obuvi.

(Pro splnění podmínek talentové zkoušky je nutné dosažení minimálního počtu bodů v každé z jednotlivých částí praktické zkoušky - a to min. 18 bodů pro zpěv a min. 12 bodů z pohybové části zkoušky.)  


HUDBA 82-44-P/01

Výkon uchazeče hodnotí nejméně tříčlenná zkušební komise určená ředitelkou školy. Zkušební komise posuzuje výkon uchazeče komplexně podle těchto hledisek: technická vyspělost, manuální zručnost a pohyblivost rukou, intonační a rytmické cítění, celková hudebnost projevu, fyziologické předpoklady pro studium hry na daný nástroj, možnosti pro další technický rozvoj uchazeče a hudební inteligence, osobní vztah k hudbě, zdravotní způsobilost.

Vyberte konkrétní zaměření oboru Hudba a rozbalte detail kliknutím na symbol  + vpravo

trojobor církení hudba

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • 2 stupnice a akordy v dur i moll (velký rozklad) dle vlastního výběru
 • 1 etuda (úroveň C. Czerny op. 299)
 • jedna 2-hlasá invence J. S. Bacha
 • jedna věta klasické sonáty nebo přednesová skladba 19. - 21. století

Hra z paměti není podmínkou. 

Pokud uchazeč již studoval varhany, je možno místo 2-hlasé invence zahrát varhaní skladbu J. S. Bacha, dále je možno zkoušku doplnit hrou doprovodu písně z kancionálu.


Zkouška pěveckých dispozic

 • 1 lidová píseň v úpravě pro zpěv a klavír
 • 1 umělá píseň s doprovodem

Zkoušku pěveckých dispozic je možno doplnit zpěvem responsoriálního žalmu (např. J. Olejník, B. Korejs apod.).

Podmínkou je zpěv zpaměti.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

řízení sboru

Zkouška dirigentských dovedností

 •  předvedení základních dirigentských gest (2, 3 a 4-dobé taktovací schéma)
 •  dirigování 2 charakterově různých lidových písní

Základní taktovací schémata jsou popsána např. v ABC hudební nauky L. Zenkla.


Součástí talentové zkoušky je i zkouška ze hry na klavír – uchazeči si připraví následující:

 •  jednodušší barokní skladba
 •  menší přednesová skladba 19. - 21. století

Hra zpaměti není podmínkou. 

Uchazeč předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

Klávesové nástroje

HRA NA KLAVÍR

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • stupnice a akordy v dur i moll kombinovaně (velký rozklad)
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (minimální úroveň C. Czerny op. 299, op. 740, J. B. Cramer)
 • dvě barokní skladby - z nichž aspoň jedna musí být 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • rychlá věta z klasické sonáty
 • dvě přednesové skladby 19. - 21. století rozdílných slohových období

Hra zpaměti (kromě etud) je podmínkou. 

hra na varhany

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • stupnice a akordy v dur i moll (velký rozklad)
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (úroveň C. Czerny op. 299, J. B. Cramer)
 • jedna 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • jedna věta klasické sonáty (rychlá)
 • přednesová skladba 19. - 21. století
 • místo klavírní skladby J. S. Bacha a přednesu 19. - 21. století lze zahrát varhanní skladbu J. S. Bacha a varhanní dílo 19. - 21. století

U klasické sonáty a přednesové skladby je vyžadována hra zpaměti, u ostatních skladeb není podmínkou. 

Pokud uchazeč již dříve studoval hru na varhany, je možno zkoušku z klavíru doplnit i vybranými skladbami na varhany. Znalost hry na varhany však není podmínkou. 

hra na cembalo
Znalost hry na cembalo není podmínkou, uchazeč bude konat zkoušku ze hry na klavír.

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klavír

 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (úroveň C. Czerny op. 299, J. B. Cramer);
 • dvě barokní skladby - z nichž aspoň jedna musí být 2-hlasá invence nebo 3-hlasá sinfonie J. S. Bacha
 • rychlá věta z klasické sonáty
 • přednesová skladba 19. - 21. století

U klasické sonáty a přednesové skladby je vyžadována hra zpaměti, u ostatních skladeb není podmínkou. 

Pokud uchazeč již dříve studoval hru na cembalo, může konat zkoušku přímo ze hry na cembalo. 

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na cembalo

 • 4 skladby pro cembalo různého období (např. J. S. Bach, J. Ph. Rameau, D. Scarlatti, J. Haydn)

Strunné nástroje

hra na housle

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na housle

 • 1 durová a 1 mollová stupnice v rozsahu 3 oktáv a akordy (všechny obraty)
 • 1 dvojhmatová stupnice (tercie, sexty, oktávy) v rozsahu 2 oktáv
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru (L. F. Mazas op. 36 1. díl, R. Kreutzer – 42 etud)
 • přednes: první nebo třetí věta z koncertu typu: J. B. Viotti, P. Rode, Ch. de Beriot, J. B. Accolay, R. Kreutzer, L. Spohr nebo skladba technicky i výrazově přiměřená úrovni vyspělého absolventa ZUŠ

Hra zpaměti není podmínkou. 
Hra na violu

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na violu

 • jednoduché stupnice a rozložené akordy dur i moll v rozsahu dvou oktáv (všechny)
 • 3 etudy různého technického charakteru (melodická, rytmická, na prstovou zběhlost apod.) - např.: Kayser: op. 43 nebo op. 20 (transkripce), Mazas: op. 36, I. díl (transkripce), Moravec: Vybrané etudy
 • přednesová skladba podle vlastního výběru
 • dále se požaduje hra z listu jednoduché melodie s výrazným dynamickým provedením a hra libovolné lidové písně v různých tóninách (bez delší přípravy)

Uchazeči o hru na violu mohou vykonat zkoušku na housle (se splněním požadavků houslové hry). Hra zpaměti není podmínkou. 

hra na violoncello

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na violoncello

 • 1 stupnice jednohlasá durová a 1 stejnojmenná jednohlasá mollová dle vlastní volby, ke každé rozložený tónický kvintakord - vše v rozsahu 3 oktáv v legátu po 2 až 4 tónech (doporučený studijní materiál: P. Sádlo - Páv: Studium stupnic);
 • výběr 3-5 etud (dle délky a obtížnosti) s různou technickou problematikou (doporučený studijní materiál: K. P. Sádlo - Škola etud zejména 1. díl ev. z 2. dílu 1-2 etudy v palcových polohách);
 • první věta z koncertu (např. G. Goltermann: Koncert G dur), nebo ze sonáty či volba jiné přednesové skladby obdobné obsahové i technické závažnosti.

Dvojhmatové stupnice nejsou povinné, jejich studium ev. předvedení u přijímací zkoušky je ponecháno na vůli uchazeče. Hra zpaměti není podmínkou. 

hra na kontrabas

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na kontrabas

 • ovládání základních poloh (nejméně 2. poloha)
 • stupnice a rozložené akordy durové a mollové v rozsahu 1 oktávy
 • 2 etudy kontrastní technické problematiky
 • přednesová skladba s doprovodem klavíru

Hra zpaměti není podmínkou. 
hra na kytaru

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na kytaru

 • jednohlasé stupnice dur a moll do 7 # a 7 b v rozsahu dvou až tří oktáv (stupnice začínající na struně A do dvou oktáv, stupnice začínající na struně E do tří oktáv) dle libovolných typů v šestnáctinových hodnotách a rychlosti, kde čtvrťová je nejméně MM=90
 • stupnice intervalové C dur - a moll, G dur - e moll (tercie, sexty, oktávy, decimy)
 • obraty kvintakordů v trojhlase dur i moll - do 4 # a 3 b
 • kadence dur i moll (současně i rozloženě) - do 4 # a 3 b
 • 3 etudy různého zaměření odpovídající alespoň této úrovni
Carulli: díl C - Etüden in allen Lagen
Carcassi: op. 60/9,20,21,23, op. 26/4,5,6
Sor: op. 31/10,15,19,20,24, op. 35/16,20,24, op. 29, op. 60, op. 6
Giuliani: op. 111/5,6,7,9,10,11, op. 100/11,13,24, op. 48
Aguado, Coste, Tárrega, E. Pujol, Castelnuovo-Tedesco, Carlevaro, Rak, M. D. Pujol, Tröster, M. Zelenka
Brouwer: 6,7,9-14,17; Villa-Lobos: 1,6,8
Zelenka-Obrovská: Nové etudy 7-10

 • alespoň 3 přednesové skladby dle vlastního výběru z různých stylových období

Hra z listu ve snadných tóninách (jednohlasá melodie s basem, snadná polyfonie, arpeggia). Hra zpaměti není podmínkou.

Dechové nástroje

hra na příčnou flétnu

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na příčnou flétnu

 • 1 durová stupnice do 4 # a 4 b + akordy, dominantní septakord
 • 2 etudy rozdílného technického charakteru
 • 2 libovolné přednesové skladby různých slohových období s doprovodem klavíru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na barokní příčnou flétnu
Zkouška nástrojové dovednosti – hra na barokní příčnou flétnu
 • 4 krátká preludia vlastního výběru z Metody M. Coretta (v alespoň třech různících se tóninách, Preludia ke stažení)
 • Skladba pro sólový nástroj např. autorů J. J. Quantze (Capriccia či Solfeggi), G. Ph. Telemanna (1 část z některé z 12 fantasií pro flétnu sólo), J. J. Hotteterra (některé z preludií z L´Art de Préluder) nebo F. Ruge (výběr z Capricci per Flauto Traverso, ke stažení)
 • 2 kontrastní části z francouzské barokní suity – např. autorů J. B. de Boismortiera, J. M. Hotteterra, M. Blaveta
 • 1 část ze sonáty v německém, italském či smíšeném stylu – např. autorů G. Ph. Telemanna nebo G. F. Händela

Přijímací zkoušku je možné vykonat také na moderní příčnou flétnu, případně v kombinaci s barokní příčnou flétnou. V tomto případě uchazeč zahraje také 1 durovou stupnici do 4 # a 4 b + akordy, dominantní septakord.

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na zobcovou flétnu

Základním požadavkem zkoušky je zvládnutí hry na sopránovou a altovou flétnu.

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na zobcovou flétnu

 • stupnice: dur a moll do 2 křížků a béček (altová flétna)
 • akordy: velký a malý rozklad tónického kvintakordu
 • 1 etuda dle vlastního výběru (např. A. Davis, F. Brüggen, H. M. Linde, H. U. Staeps)
 • hra na sopránovou zobcovou flétnu: téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky “Der Fluyten Lust-hof” (sólo). Rozsah: alespoň 3 variace nebo raně barokní sonáta či canzona s doprovodem
 • hra na altovou flétnu: 2 věty z barokní sonáty (pomalá a rychlá věta) - např. G. Ph. Telemann, G. F. Händel, F. Barsanti
 • skladba napsaná po roce 1960 (sólo nebo s doprovodem), např. A. Dorwarth, H. M. Linde, A. Davis

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na hoboj

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na hoboj

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru. Doporučené etudy autorů jako A. Kubát, V. Smetáček, G. Hinke
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na klarinet (saxofon)

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na klarinet (hra na saxofon)

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru. Doporučené etudy autorů jako F. Demmitz, J. Kratochvíl, J. Zákostelecký (2.díl)
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na fagot

Zkouška nástrojové dovednosti – hra na fagot

 • stupnice dur a moll do 4 # a 4 b v rozsahu dvou oktáv
 • rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
 • 3 etudy různého charakteru (doporučené etudy: autorů jako K. Pivoňka nebo J. Weisseborn)
 • přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru

Hra zpaměti není podmínkou.

hra na žesťové nástroje

Zkouška nástrojové dovednosti – na daný nástroj

 • stupnice dur a moll do čtyř předznamenání s tónickými kvintakordy a jejich obraty v pomalém tempu zpaměti;
 • 3 nebo 4 krátké etudy kontrastního technického charakteru vybrané z vyjmenovaného instruktivního materiálu nebo jeho libovolných ekvivalentů;
 • libovolná přednesová skladba s klavírem.

Zkouška může být vykonána na libovolný dechový nástroj. Podmínkou je prokázání požadovaných hudebních dovedností. 

Hra zpaměti není podmínkou.

HRA NA LESNÍ ROH - doporučené etudy: 

Kaucký - Škola
Tvrdý-Kubát - Škola
Alphonse - 200 études nouvelles, vol. I, II
Schollar - Hornschule, Teil 1
Wipperich - Etüden

HRA NA TRUBKU - doporučené etudy:

Arban - Méthode
Kolář - Škola 2. a 3. díl
Bláha - Etudy
Brandt - 34 Studies
Kopprasch - Etüden
Laurent - Etudes faciles
Wurm - 40 Studies

HRA NA POZOUN - doporučené etudy:

zájemci o hru na pozoun a hru na tubu mohou složit zkoušku i hrou na přípravný nástroj, tj. např. na baskřídlovku

Lafosse - Méthode, vol. 1
Toulon - J´apprends le trombone
Ušák - Škola, 1. díl
Cornette - Elementaires
Senon - Essaies, Mélodiques
Vobaron - 10 études
Uber - 30 Etudes, Book 1

HRA NA TUBU - doporučené etudy:  

Hoza - Škola, 100 etud 


2. Zkouška celkové hudebnosti a kreativity 

intonace, rytmu, sluchové analýzy, zpěvu jednoduché lidové písně

max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů

Zkouška celkové hudebnosti a kreativity

v průběhu této zkoušky budou zjišťovány individuální hudební dispozice uchazeče v oblasti intonace, melodicko-harmonického a rytmického cítění, sluchové analýzy apod.

    • přenášení tónů z různých oktáv do vlastní hlasové polohy
 • sluchové rozlišování durového nebo mollového tónorodu akordů, stupnic, případně jednoduchých hudebních úryvků
 • sluchové rozpoznávání intervalů a schopnost čistě je zazpívat
 • zkouška hudební paměti a rytmického cítění – opakování zadaného melodického nebo rytmického útvaru
 • sluchové rozpoznávání dvoudobého a třídobého metra
 • zpěv předem připravené libovolné lidové písně


3. Písemný test

max. počet 30 bodů, min. počet 12 bodů

Test ze základů teorie a dějin hudby

Test ze základů teorie a dějin hudby

 • znalost durových a mollových stupnic (včetně předznamenání)
 • znalost intervalů, základních druhů akordů a jejich obratů
 • základní znalost italského hudebního názvosloví
 • orientační znalost hudebních nástrojů symfonického orchestru
 • zběžná orientace v dějinách hudby (přehled o základních slohových obdobích a jejich nejvýznamnějších představitelích)

Požadovaná látka odpovídá rozsahu učiva hudební nauky na ZUŠ. 


INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ ZE ZAHRANIČÍ

Uznávání zahraničního vzdělání se řídí §108 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 • U uchazeče, který své předchozí vzdělání získal v zahraniční škole (mimo Slovenskou republiku), musí být všechny doklady o předchozím vzdělávání opatřeny úředně ověřeným překladem a nostrifikací stupně dosaženého vzdělání
 • Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, musejí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.


INFORMACE O PŘIJÍMÁNÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU KONZERVATOŘE

Přihlášku ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce konzervatoře, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR. Přihlášku je třeba vyplnit ve všech rubrikách, vč. ročníku, do kterého se uchazeč hlásí. Přihláška musí obsahovat potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti, případně je doplněna samostatným písemně vyhotoveným posudkem lékaře. Uchazeči o zaměření sólový zpěv, řízení sboru a trojobor církevní hudba předloží u zkoušky doklad o výsledku foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc. Přihláška do vyššího ročníku musí být doplněna o doklady (ověřené kopie vysvědčení) o předchozím vzdělávání uchazeče. 

Bude-li ředitelkou školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovena jako podmínka přijetí vykonání zkoušky, určí ředitelka školy její obsah, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. Pozvánka k vykonání zkoušky bude uchazeči zaslána nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky.

Uchazeči si mohou ke zkoušce přizvat vlastního korepetitora, nebo požádat o korepetitora školy. V takovém případě je nutné zaslat notový materiál pro doprovod nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. Uchazečům je v den konání zkoušky umožněno rozehrání, rozezpívání v cvičných třídách.

V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.